top of page

TRADE IN APP
אפיון ועיצוב מוצר שיחליף את ספר הרכב המוכר.
המטרה לתת מענה מהיר לתקלות המופיעות ברכב ולאפשר יצירת קשר עם הגורם הרלוונטי לתקלה.


עיצוב לחברת spinframe.com

#UX #UI 

Trade In - 1.jpg
Trade In - 2.jpg
Trade In - 3.jpg
Trade In - 4.jpg
bottom of page